SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONA®EPO 1 50 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONA®EPO 1 50 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONA®BITUM 1 20 µm 2.0 – 2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®307

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER 2 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMMY® 2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ:  JONA®PU 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO 2 40 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO 2 40 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®TAR (brown) 2 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JONA® TAR (black) 2 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn  lót: JONES®ZINC-P 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®CHLORUB 2 50 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn  lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO 2 80 µm 2.7 – 4.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®305

Lưu ý: Sau khi sơn cần thông gió để sơn khô tối thiểu sau 7 ngày, sau đó ngâm và súc rửa bồn đến khi không còn mùi vị trước khi chứa nước uống.

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm:  JONA®INT 2 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO 2 80 µm 2.7 – 4.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®305

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
 JONES®ZINC-S 1 75 µm 1.5 – 2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®401

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S 1 75 µm 1.5 – 2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Sơn đệm: JONA®INT 1 150 µm 2.2 – 3.3 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ:  JONA®EPO 2 50 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Putty mastic: JOTON®WEPO 1 0.7 mm 0.8 – 1.0 m2/kg/lớp Nước sạch
Sơn  lót: JONES®WEPO 1 – 2 40 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp Nước sạch
Sơn phủ:  JONA®WEPO 2 80 µm 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp Nước sạch

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®CONC 1 – 2 40 µm 8.0 – 10.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO 2 60 µm 3.5 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU 2 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®SEALER 1 100 µm 6.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®404
Sơn đệm: JONES®MOTAR 1 3-5 mm 0.25m2/kg/lớp 2mm Không
Sơn phủ:  JONA®PU 2 80µm 3.5 – 4.5m2/kg/lớp JOTHINNER®304