Đường sắt

Đường sắt Bình Định - Khánh Hòa

Việt Nam

Sơn epoxy Sơn kẻ vạch đường

- Công trình được đầu tư xây dựng hơn 200 km đoạn từ Km 1096+200 đến Km...

Xem thêm
Đường sắt Bắc Nam - Gói thầu số 10, 12

Việt Nam

+ Sơn đệm Jona Intercoat + Sơn phủ Jona PU

- Dự án kiên cố đường sắt vào năm 2016-2017 và sản phẩm được đưa vào sử...

Xem thêm

Hệ thống sản phẩm ứng dụng cho nhóm dự án